Gud Sønnen

Gud, Sønnen

Innledning:
I dag så skal jeg snakke om Gud, Sønnen. Jeg skal snakke om Jesus Kristus. Vi skal se litt på alle de forskjellige titlene som Jesus har. Da kommer vil til å se et stort og bredt bildet av hvem Jesus er. Still deg selv spørsmålet; Hvem er Jesus? Det svaret som du gir på det spørsmålet er avgjørende for evigheten din. Hvis du vet at Jesus er den som Bibelen sier at han er og du stoler på det, så kan du ha fred i ditt indre. Men hvis du tror at Jesus er en annen enn det Bibelen sier at han er, så må du følge veldig godt med i dag.

Jesus er den andre personen i treenigheten:
Jesus er den andre personen i treenigheten. Gud er en Gud som består av tre personer. Du har Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Alle tre er fullt og helt Gud. Disse tre personene er en Gud. Det er noen som prøver å si at Gud ikke er treenig fordi ordet treenigheten ikke står i bibelen. Altså ordet treenigheten står ikke i Bibelen. Men det er et utrykk vi mennesker bruker for å forklare bibelens Gud. Når du hører om at Gud er en Gud men tre personer, så kan jo det høres litt rart ut. Men det er det bibelen klart og tydelig sier. Det bildet som Bibelen gir oss av Gud er klart og tydelig en treenig Gud. Jesus er den andre personen i treenigheten.

Jesus er Gud:
Jesus er Gud, Jesus er Alfa og omega, Jesus er 100 % fullt og helt Gud! Jesus er ikke Gud med liten G, eller en halvveis Gud, eller litt Gud, eller en av mange guder, eller bare Gudommelig. Nei, Jesus er fullt og helt GUD! Jesus er Gud med stor G. Jesus er ifra evigheten av og har alltid vært Gud. Jesus var Gud før han kom ned til jorden som et menneske og vil for evig og alltid være Gud.

Djevelen angriper Jesus sin identitet:
Det første som djevelen alltid angriper er Jesus sin identitet. For hvis du vet i ditt indre at Jesus er Gud så kommer du til å følge Jesus. Hvis du virkelig vet hvem Jesus er så kommer du til å leve for Jesus og det vil jo ikke djevelen at du skal. Derfor angriper djevelen Jesus sin identitet. Djevelen prøver å overbevise verden om at Jesus ikke er den han er. Han har klart å lurte veldig mange mennesker. Det er så mange mennesker i verden som benekter hvem Jesus egentlig er. Det er noen som sier at «Jesus er ikke Gud, Jesus var bare et mennesket osv». Det er til og med noen som mener at Bibelen ikke sier at Jesus er Gud. Bla annet Muslimer og Jehovas vitner. Så nå skal vi sjekke hva Bibelen sier.

Ordet:
Johannes 1:1-3 «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.» Vi leste her at ordet er Gud og ved ham som er dette ordet ble alt skapt. Dette ordet som er Gud skapte alt. Men hvem er dette ordet som er Gud? Som skapte alt? Hvem er det snakk om? Svaret får vi i Johannes 1:14.

Johannes 1:14 «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Vi leste her at ordet ble mennesket og tok bolig i blant oss. Dette ordet som er Gud, som har skapt alt, som tok bolig iblant oss, er Jesus Kristus. Når Jesus er dette ordet som er Gud så er Jesus Gud.

Jesus sier selv at han er Gud:
Jesus sier også selv klart og tydelig at han er Gud. Johannes 14:7-11 «Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld» Her sier Jesus at den som har sett meg har sett faderen. Altså den som har sett Jesus har sett Gud «Jeg er i faderen og faderen er i meg». I Johannes 10:30 sier Jesus «Jeg og faderen vi er et». Når Filip og de andre disiplinene så på Jesus, så var det ikke bare et mennesket de så, det var ikke bare en stor profet dem så. Nei, når Filip og de andre disiplene så på Jesus så var det den levende sanne Gud ifra evigheten av dem så. De hadde den levende sanne Gud stående foran seg. «Den som har sett meg, har sett faderen» Kan du forestille deg det? Du har den levende sanne Gud ifra evigheten av fysisk stående foran deg i person. Tenk å få se den levende Gud fysisk stående foran deg? En dag så skal vi få se Jesus i all sin prakt!

JEG ER:
Lese Johannes 8:58 «Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er, før Abraham var.»
Jesus sier her «JEG ER». Ordet «JEG» som Jesus bruker her er Guds navn. I grunn teksten så bruker Jesus ordet EGO EIMI som er det navnet Gud bruker for å beskrive seg selv. Når Moses møtte Gud i busken og spør Gud «Hvem er du?» så svarer Gud «JEG ER». Gud sier EGO EIMI i grunn teksten som til norsk blir oversatt til JEG ER. Så når Jesus sier «JEG ER» så sier Jesus at han er Gud. Vi har nå sett på en del vers som klart og tydelig sier at Jesus er Gud og det finnes mange flere vers som sier at Jesus er Gud. Bibelen er 100% klar og tydelig på at Jesus er Gud. Hvis du benekter at Jesus er Gud så benekter du Bibelen som er Guds ord.

Jesus er Guds sønn:
Nå har vi sett at Jesus er Gud, men Jesus er også Guds sønn. Hvordan fungerer det? Hvordan kan Jesus både være Gud og Guds sønn? Jo, som vi nevnte istad. Gud er en Gud som består av tre personer. Faderen, Sønnen og den hellige Ånd. Jesus er sønn av Gud faderen. På den måten så er Jesus både Gud og Guds sønn. Det er sånn at muslimene mener at Jesus ikke er Guds sønn. Men Bibelen sier klart og tydelig at Jesus er Guds sønn. Jesus sier selv i Johannes 17:1 at han er Guds sønn «Far herliggjør din sønn for at din Sønn også kan herliggjøre deg». Faderen sier at Jesus er hans sønn i Markus 1:11 «Du er Min Sønn, Den Elskede, i Deg har jeg velbehag. Englene sier at Jesus er Guds sønn i Lukas 1:32 «Han skal kalles Guds sønn». Peter sier at Jesus er Guds sønn i Matteus 16:16 «Du er Kristus den levende Guds sønn». Johannes sier at Jesus er Guds sønn i Johannes 20:31 «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn» Paulus sier at Jesus er Guds sønn i Romerne 1:4-5 «og som etter Hellighets Ånd ble stadfestet å være Guds Sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre» Til og med demonene sier at Jesus er Guds sønn. I Markus 3:11 står det «Og hver gang de urene åndene så Ham, falt de ned for ham og ropte og sa «Du er Guds sønn». Du har da altså Jesus selv, Gud faderen, Apostlene, englene og til med demonene som sier at Jesus er Guds sønn.

Muslimene tar helt feil:
Allikevel så prøver muslimene fortsatt å si at Jesus ikke er Guds sønn. Argumentet dem bruker er at ordet Guds Sønn ikke er en fysisk beskrivelse av sønnen til en far, men at det er en tittel for en Guds utvalgt. For i det gamle testamentet så er Guds Sønn en tittel for en Guds utvalgt. Men muslimene tar helt feil. Det er helt riktig at Guds Sønn i det gamle testamentet er en tittel for en Guds utvalgt. Men det gamle testamentet er skrevet på hebraisk og det nye testamentet er skrevet på gresk. Ordet for Guds Sønn i det gamle og i det nye testamentet er ikke det samme ordet. Ordet som blir brukt for Guds Sønn i det gamle testamentet betyr en Guds utvalgt. Men ordet som blir brukt for Guds Sønn i det nye testamentet betyr fysisk sønn av Gud. Det betyr ikke bare en tittel for en Guds utvalgt, men det betyr en som er fysisk sønn av Gud. Så når det står at Jesus er Guds sønn så betyr det 100 % klart og tydelig at Jesus er sønn av Gud Faderen. Jesus er fysisk sønn av Gud Faderen.

Jesus er Kristus/Messias:
Når du hører om Jesus så hører du ofte at Jesus blir kalt Jesus Kristus. Hva betyr Kristus? Kristus eller Kristos er det greske ordet for det hebraiske ordet Messias. Messias betyr den «Den salvede». Det er sånn at Jesus han kom hit til jorden for 2 tusen år siden. Men lenge før Jesus kom til jorden så hadde Gud lovet sitt folk å sende Messias. Denne Messias skulle komme for å redde Guds folk fra deres synder. Jesus er denne Messias. I det gamle testamentet så kom det mange profetier om at Jesus skulle komme.

Messias i det gamle testamentet:
Jeg skal nevne noen skrift steder som snakker detaljert om Jesus lenge før Jesus kom til jorden. I Mika 5:1 står det at Messias skulle bli født i Betlehem. I Jesaja 7:14 står det at Messias skulle bli født av en jomfru og han skulle bære navnet Immanuel som betyr Gud med oss. I Jesaja 40:3-5 står det at en budbringer skulle rydde vei for Messias, altså Døperen Johannes. I Salme 2:7 står det at Messias skulle bli erklært å være Guds sønn. I Jesaja 6:10 står det at Messias skulle snakke i lignelser. I Salme 110:4 står at det Messias skulle være prest etter Melkisedeks ordning. I Salme 22:17 og Sakarja 12:10 står det at Messias sine hender og føtter skulle bli gjennomboret. I Salme 22:19 står det at soldatene skulle kaste lodd om Messias sine klær. I Salme 16:10 står det at Messias skulle stå opp ifra de døde. I Salme 24:7-10 står det at Messias skulle reise opp til himmelen. I Salme 68:19 står det at Messias skulle sitte ved Guds høyre hånd. Nå har jeg nevnt noen skriftsteder ifra det gamle testamentet som profeterte lenge før Jesus kom til jorden om hva som skulle skje med Jesus. Alle disse tingene som ble profetert på forhånd skjedde. Vi skal se litt ekstra på en av disse profetiene.

Jesaja 53:4-6: «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar. Vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred med Gud rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham»

Gud viste profeten Jesaja at Jesus skulle komme og ta straffen for våre synder. Gud viste dette til Jesaja i detalj 700 år før Jesus kom hit til jorden. Den profetien som Gud ga til Jesaja går så i detalj på frelsesverket, at om du bare hadde navnet Jesus og det som står i Jesaja 53, uten å ha noe annet av hele bibelen, så er det nok informasjon der til og bli frelst. Fordi Jesaja 53 går så i detalj på frelsesverket.

Jesus ble et mennesket:
Matteus 1:18-23 «Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.»

For 2 år siden så kom Jesus ned hit til jorden som et mennesket. Jomfru Maria ble unnfanget med den hellige ånd og Jesus ble født inn på jorden som et mennesket. Gud steg ned ifra himmelen og ble et mennesket «Gud med oss». Hvorfor kom Jesus ned hit? Jo, som vi nettopp leste «Han skal frelse sitt folk fra deres synder» Jesus kom ned hit for å frelse sitt folk fra deres synder. Jesus kom hit for å frelse deg fra dine synder i mot Gud.

Du hadde syndet i mot Gud:
Du hadde syndet i mot Gud og sto derfor skyldig fremfor Guds domstol. Men så stelte Jesus seg i ditt sted og tok din straff. Når Jesus led og døde på korset, så tok han hele den straffen som Gud egentlig skulle gitt deg for dine synder. Hvorfor valgte Jesus å komme ned til jorden for å ta din straff? Hvorfor valgte han å komme ned hit for å frelse deg fra dine synder? Jo, fordi han elsker deg med en kjærlighet som er så uendelig stor.

Bibelens logiske problem
Her har Bibelen egentlig et logisk problem. For igjennom hele Bibelen så ser vi hvor onde, urettferdige og syndige vi mennesker er. Vi ser at oss mennesker gang på gang synder i mot Gud. Vi fortjener helvete alle sammen. Men allikevel så velger Gud å vise oss nåde. Allikevel så velger Gud å ta deg i mot med åpne armer hvis du vender deg til ham. I Romerne 5:8 står det at «Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere». Hvis du ikke har det sanne evangeliet på plass, så blir bare Guds kjærlighet en sånn svevende greie som baseres på hvordan livet ditt ser ut. Når livet ditt er bra så ser du Guds kjærlighet, men når livet ditt er vondt så ser du ikke Guds kjærlighet. Hvordan kan Gud elske meg når alt bare er så leit sier du. Men hvis du vet i hjertet ditt, at Gud elsket deg så høyt at han valgte å sende sin sønn for å dø for deg, så at han kunne redde en synder som deg ifra evig fortapelse, så vil du for alltid se Guds kjærlighet. Da vil du se Guds kjærlighet klart og tydelig uansett hvor vondt du måtte ha det her på jorda. Det er grunnen til at mennesker rundt om kring i verden, som blir drept og forfulgt på grunn sin tro, allikevel løfter blikket opp i mot himmelen og synger lovsanger. Fordi dem vet i sitt indre at Gud har redda de for evigheten fordi han elsker dem.

Jesus er Herre:
Nå har vi sett at Jesus er Gud, Guds sønn, Messias og at han ble mennesket. Men Jesus har en tittel til; Jesus er Herre! Jesus er Herre over absolutt alt og alle. For at du skal bli frelst så må Jesus bli din Herre. Jesus sier i Johannes 14:6 «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen utenom ved meg» Jesus er den eneste veien til himmelen. For 5 år siden så måtte jeg ta et valg. Jeg måtte velge mellom å gi mitt liv til Jesus eller å fortsette å leve et liv i synd og til slutt gå fortapt. Jeg valgte å følge Jesus! Var det sånn at jeg klarte å leve 100% for Jesus fra jeg sto opp til jeg la meg? Nei, det er det ingen av som klarer. Men det er snakk om en ny retning.

Gi ditt liv til Jesus:
Hvis du er her i dag og du ikke er frelst, så gi ditt liv til Jesus. Vend deg om til Jesus mens det ennå er tid. Har du gitt ditt liv til Jesus? Følger du Jesus? Er Jesus din herre? Det kommer en dag da du skal stå fremfor Gud og bli dømt for det livet du har levd. Men de som tror på Jesus er frikjent ifra dommen. I Johannes 3:18 står det at den som tror på Jesus kommer ikke til dom, men den som ikke tror er allerede dømt. Gi ditt liv til Jesus i dag!

Det kom en beskjed til menigheten for noen år tilbake. Gud minte meg så sterkt på dette her noen dager i forveien. For noen år tilbake så var det ei i menigheten som fikk se et syn. I dette synet så hun at det var noen i menigheten som sto på utsiden av Jesus. De som sto på utsiden kjente til evangeliet men vil ikke gi sitt liv fullt og helt til Jesus. Hvis dette er deg så gi ditt liv til Jesus i dag. Jesus står med åpne armer og venter på deg.