Vår Tro

Vår lærebasis ut fra Den Hellige Skrift, Bibelen, er følgende:

1. Vi tror på Bibelen som er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje. Den er derfor vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Den Hellige Skrift som den absolutte autoritet. Vi tror at Gud vil sørge for å fullbyrde sitt ord (Jer 1:12).

2. Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig Tre-enighet, at det er tre personer i guddommen: Gud – Faderen, Gud – Sønnen og Gud – Den Hellige Ånd.

3. Vi tror at hvert menneske er en unik skapning og har uendelig verdi. Mennesket som skapning er unikt fordi det er skapt i Guds bilde og får sin verdi fra sin skaper og ikke i kraft av sine egenskaper. Det vil også si at alle mennesker har like stor verdi. Livet er hellig fra unnfangelsen til dødsøyeblikket. Vi tror at alle mennesker har syndet, og trenger tilgivelse ifra Gud gjennom troen på Jesus Kristus.

4. Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker, og at den som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på nytt – alt av Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og kropp, og derfor tror vi også på guddommelig helbredelse. Av den grunn praktiseres bønn for syke.

5. Vi tror at bare de som har kommet til personlig omvendelse og tro, skal døpes. Dåpen skal utføres som i den første menighets tid, med full neddykking i vann og dåpen skjer til Kristus – og etter Jesu egen befaling; i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand for den store oppgaven å vinne andre mennesker for Gud.

6. Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye Testamentet for den lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst visjon og virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.

7. Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjenesteliv til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden er bare for de troende, og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.

8. Vi tror at enhver troende kan få oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd (Åndens dåp), slik som de første kristne opplevde den i den første tid. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste – og ofte er det første ytre tegnet på åndsdåpen at man taler i nye tunger.

9. Vi tror at menighetens hovedoppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler. Det skjer ved aktiv evangelisering i menighetens lokalområde og ved misjon.

10. Vi tror på alt Guds Ord. De punktene som er nevnt spesielt, er nedskrevet for at den enkelte skal kunne kjenne våre standpunkter i de mest elementære spørsmål.